HP LaserJet 1000 Printer - Problémy s tlačovým softvérom

background image

Problémy s tlačovým softvérom

Problémy s tlačovým softvérom

Problém

Riešenie

Ovládač tlačiarne HP LaserJet 1000 nie
je v priečinku Printer (Tlačiareň)
viditeľný

Preinštalujte tlačový softvér. V systémovom paneli Windows kliknite
na Start (Štart), vyberte Programs (Programy), vyberte
HP LaserJet 1000 a kliknite na Uninstall (Odinštalova

ť). Odpojte

elektrický kábel z tlačiarne. Nainštalujte tlačový softvér z média
CD-ROM. Pripojte elektrický kábel naspä

ť do tlačiarne.

Poznámka

Zatvorte všetky spustené aplikácie. Aplikáciu, ktorá má svoju ikonu v
systémovom paneli, zatvoríte kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu
a zvolením Close (Zatvori

ť) alebo Disable (Vypnúť).

Skúste pripoji

ť kábel USB na iný port počítača.

Ak sa pokúšate tlači

ť na zdieľanú tlačiareň, v systémovom paneli

Windows kliknite na Start (Štart), zvoľte Settings (Nastavenia) a
zvoľte Printers (Tlačiarne). Dvakrát kliknite na ikonu Add Printer
(Prida

ť tlačiareň). Postupujte podľa pokynov Sprievodcu pridaním

tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti

Inštalácia zdieľaných

tlačiarní

.

Počas inštalácie softvéru sa objavilo
chybové hlásenie

Preinštalujte tlačový softvér. V systémovom paneli Windows kliknite
na Start (Štart), vyberte Programs (Programy), vyberte
HP LaserJet 1000 a kliknite na Uninstall (Odinštalova

ť). Odpojte

elektrický kábel z tlačiarne. Nainštalujte tlačový softvér z média
CD-ROM. Pripojte elektrický kábel naspä

ť do tlačiarne.

Poznámka

Zatvorte všetky spustené aplikácie. Aplikáciu, ktorá má svoju ikonu v
systémovom paneli, zatvoríte kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu
a zvolením Close (Zatvori

ť) alebo Disable (Vypnúť).

Skontrolujte veľkos

ť voľného priestoru na jednotke disku, na ktorý

inštalujete tlačový softvér. Ak je to potrebné, uvoľnite čo najviac
priestoru a preinštalujte tlačový softvér.

Ak je to potrebné, spustite defragmentáciu disku a preinštalujte
tlačový softvér.

Tlačiareň je v pohotovostnom režime, ale
netlačí

Preinštalujte tlačový softvér. V systémovom paneli Windows kliknite
na Start (Štart), vyberte Programs (Programy), vyberte
HP LaserJet 1000 a kliknite na Uninstall (Odinštalova

ť). Odpojte

elektrický kábel z tlačiarne. Nainštalujte tlačový softvér z média
CD-ROM. Pripojte elektrický kábel naspä

ť do tlačiarne.

Poznámka

Zatvorte všetky spustené aplikácie. Aplikáciu, ktorá má svoju ikonu v
systémovom paneli, zatvoríte kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu
a zvolením Close (Zatvori

ť) alebo Disable (Vypnúť).

Vytlačte testovaciu stranu zariadenia. Pokyny nájdete v časti

Tlač

testovacej strany zariadenia

.

background image

SKWW

Zlepšenie kvality tlače 45