HP LaserJet 1000 Printer - Stavy svetelných indikátorov

background image

Stavy svetelných indikátorov

Stavy svetelných indikátorov

Svetelné
indikátory

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Pripravené

Tlačiareň je v pohotovostnom režime
(pripravená tlači

ť).

Nie je potrebný žiadny zásah.

Spracovanie

Tlačiareň prijíma a spracováva údaje.

Počkajte, kým sa úloha vytlačí.

Režim čistenia/test zariadenia

Tlačí sa čistiaca alebo testovacia strana

Počkajte, kým sa ukončí tlač čistiacej strany a
tlačiareň sa vráti do pohotovostného režimu. Tento
proces môže trva

ť až 2 minúty.

Počkajte, kým sa ukončí tlač testovacej strany
zariadenia a tlačiareň sa vráti do pohotovostného
režimu.

Nedostatok pamäte

Tlačiareň nemá dos

ť pamäte.

Tlačená strana je vzhľadom na kapacitu pamäte
tlačiarne príliš zložitá. Pokúste sa zníži

ť rozlíšenie.

Viac informácií nájdete v časti

Nastavenia kvality

tlače

.

Otvorený kryt, minuli sa médiá, chýba
tonerová kazeta, uviazlo médium alebo
uvoľňovacie páčky na uviaznuté médiá sú v
dolnej polohe

Tlačiareň je v chybovom stave, ktorý
vyžaduje zásah alebo pomoc operátora.

Skontrolujte nasledovné:

Kryt toneru je úplne zavretý.

Médiá sú vložené. Pokyny nájdete v časti

Vkladanie médií do vstupného zásobníku

.

Tonerová kazeta je v tlačiarni správne
nainštalovaná. Pokyny nájdete v časti

Výmena

tonerovej kazety

.

Žiadne médium neuviazlo. Pokyny nájdete v
časti

Odstraňovanie uviaznutých médií z

tlačiarne

.

Uvoľňovacie páčky na uviaznuté médiá sú v
hornej polohe.

Symbol pre “svetelný indikátor nesvieti”

Symbol pre “svetelný indikátor bliká”

Symbol pre “svetelný indikátor svieti”

Legenda pre svetelné indikátory

background image

40 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW

Inicializácia tlačiarne

Prebieha inicializácia tlačiarne.

Nie je potrebný žiadny zásah.

Závažná chyba

Oba svetelné indikátory svietia.

Tlačiareň odpojte z elektrickej siete na 5 minút a
potom ju opä

ť pripojte.

Ak tlačiareň stále hlási chybu, kontaktujte
Podporu HP. Pozrite si čas

ť

Servis a podpora

.

Kábel USB nie je pripojený alebo nie je
elektrina

Oba svetelné indikátory sú zhasnuté.

Uistite sa, či je elektrina.

Odpojte oba konce elektrického kábla a zapojte
ich op

ť˙.

Odpojte elektrický kábel, odpojte oba konce
kábla USB, opätovne ich pripojte a znovu
zapojte elektrický kábel.

VÝSTRAHA

Skôr ako pripojíte kábel k tlačiarni, vždy najprv
odpojte elektrický kábel. V opačnom prípade môže
prís

ť k poškodeniu tlačiarne.

Stavy svetelných indikátorov (pokračovanie)

Svetelné
indikátory

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

background image

SKWW

Hľadanie riešenia 41