HP LaserJet 1000 Printer - Vytlačená strana je iná ako to, čo bolo na obrazovke

background image

Vytlačená strana je iná ako to, čo bolo na obrazovke

Problémy s vytlačenou stranou

Problém

Riešenie

Pomiešaný, nesprávny alebo neúplný
text

Kábel USB môže by

ť uvoľnený alebo chybný. Skúste nasledovné:

Skúste vytlači

ť úlohu, o ktorej viete, že by mala fungovať.

Ak je to možné, pripojte USB kábel a tlačiareň k inému počítaču a
skúste vytlači

ť úlohu, o ktorej viete, že by mala fungovať.

Odpojte elektrický kábel, odpojte oba konce kábla USB, opätovne ich
pripojte a znovu zapojte elektrický kábel.

VÝSTRAHA

Skôr ako pripojíte kábel k tlačiarni, vždy najprv odpojte elektrický kábel. V
opačnom prípade môže prís

ť k poškodeniu tlačiarne.

Pri inštalácii softvéru mohol by

ť vybraný nesprávny ovládač tlačiarne.

Skontrolujte, či vo vlastnostiach tlačiarne je vybratá tlačiareň
HP LaserJet 1000.

Problém môže by

ť s vašou softvérovou aplikáciou. Skúste tlačiť z inej

softvérovej aplikácie.

Chýbajúca grafika, text alebo prázdne
strany

Uistite sa, či váš súbor nemá prázdne strany.

Krycia páska môže by

ť ešte stále v tonerovej kazete. Vyberte tonerovú

kazetu a vytiahnite kryciu pásku. Nainštalujte tonerovú kazetu spä

ť.

Pokyny nájdete v časti

Výmena tonerovej kazety

.

Nastavenia grafiky vo vlastnostiach tlačiarne nemusia by

ť pre váš typ

tlačovej úlohy správne. Skúste vo vlastnostiach tlačiarne zada

ť iné

nastavenie grafiky. Viac informácií nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne

(ovládač)

.

Formát strany je iný ako na inej tlačiarni Ak ste na vytvorenie dokumentu použili starší alebo iný ovládač tlačiarne

(tlačový softvér), alebo nastavenie vlastností tlačiarne v softvéri bolo iné, pri
pokuse o tlač pomocou nového ovládača tlačiarne alebo nového nastavenia
sa formát strany mohol zmeni

ť. Tento problém odstráňte zmenou rozlíšenia,

formátu médií, nastavenia písma a inými nastaveniami. Viac informácií
nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

Kvalita grafiky

Nastavenia grafiky nemusia by

ť vhodné pre vašu tlačovú úlohu. Vo

vlastnostiach tlačiarne skontrolujte nastavenie grafiky, ako je napríklad
rozlíšenie, a ak treba, upravte ho. Viac informácií nájdete v časti

Vlastnosti

tlačiarne (ovládač)

.

background image

44 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW