HP LaserJet 1000 Printer - Odstraňovanie uviaznutých médií z tlačiarne

background image

Odstraňovanie uviaznutých médií z tlačiarne

Počas tlačovej úlohy médiá občas uviaznu. Nižšie sú uvedené možné príčiny:

Vstupný zásobník je nesprávne naplnený alebo preplnený. Viac informácií nájdete v časti

Vkladanie

médií do vstupného zásobníku

.

Médiá nespĺňajú špecifikácie HP. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Poznámka

Keď pridávate nové médiá, vždy vyberte všetky médiá zo vstupného zásobníka a stoh nových médií vyrovnajte.
Tým predídete súčasnému podaniu viacerých listov média naraz a ich uviaznutiu.

Na uviaznutie média budete upozornení ohlásením chyby v softvéri a svetelnými indikátormi tlačiarne. Viac
informácií nájdete v časti

Stavy svetelných indikátorov

.

Typické miesta uviaznutia médií

Priestor tonerovej kazety: Pokyny nájdete v časti

Odstraňovanie uviaznutej strany

.

Priestor vstupného zásobníka: Ak strana stále vytŕča zo vstupného zásobníka, skúste ju jemne
vybra

ť, aby sa neroztrhla. Ak cítite odpor, pozrite si pokyny v časti

Odstraňovanie uviaznutej strany

.

Výstupné dráhy: Ak strana vytŕča z výstupného zásobníka, skúste ju jemne vybra

ť, aby sa neroztrhla.

Ak cítite odpor, pozrite si pokyny v časti

Odstraňovanie uviaznutej strany

.

Poznámka

Po uviaznutí papiera môže v tlačiarni osta

ť uvoľnený toner. Tento toner sa odstráni po vytlačení niekoľkých listov.

background image

52 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW

Odstraňovanie uviaznutej strany

VÝSTRAHA

Uviaznutie média môže zanecha

ť na strane uvoľnený toner. Ak vám toner

pošpinil odev, otrite ho suchou handrou a preperte v studenej vode. Horúcou
vodou sa toner zaperie do látky.

1

Otvorte tonerový kryt a výstupný kryt na priamy prechod médií.

2

Uvoľňovacie páčky na uviaznuté médiá otočte smerom dole.

VÝSTRAHA

Aby sa tonerová kazeta nepoškodila, nevystavujte ju svetlu.

3

Vyberte tonerovú kazetu a odložte ju nabok.

4

Oboma rukami uchopte najviac viditeľnú čas

ť média (vrátane strednej časti)

a opatrne ho vytiahnite z tlačiarne. Uistite sa, či ste skontrolovali možné
uviaznutie média v oblasti tonerovej kazety (A) ako aj priamu výstupnú
tlačovú dráhu.

5

Po vybratí uviaznutého média vložte spä

ť tonerovú kazetu, zatvorte tonerový

kryt a kryt na priamy prechod médií.

Poznámka

Keď zatvoríte kryt na priamy prechod médií, uvoľňovacie páčky automaticky
zaklapnú.

Po odstránení uviaznutého média bude možno treba tlačiareň vypnú

ť a opäť

zapnú

ť.

Poznámka

Pri pridávaní nových médií, vyberte všetky médiá zo vstupného zásobníka a stoh
nových médií vyrovnajte.

1

2

3

4

5

background image

SKWW

Výmena podávacieho valčeka 53