HP LaserJet 1000 Printer - Výmena podávacieho valčeka

background image

Výmena podávacieho valčeka

Ak tlačiareň opakovane zle zavedie papier (nepodá sa žiadne médium alebo sa
podá viac ako jedno médium), budete musie

ť vymeniť alebo vyčistiť podávací

valček. Informácie o tom ako objedna

ť nový podávací valček si pozrite v časti

Príslušenstvo a informácie o objednávaní

.

VÝSTRAHA

Neukončenie tejto procedúry môže poškodi

ť tlačiareň.

1

Odpojte elektrický kábel z tlačiarne a tlačiareň nechajte vychladnú

ť.

2

Otvorte tonerový kryt a vyberte tonerovú kazetu.

3

Nájdite podávací valček.

4

Uvoľnite malé biele úchytky na oboch stranách podávacieho valčeka a
otočte ho smerom dopredu.

5

Jemne vysuňte podávací valček a vyberte ho.

6

Umiestnite novú alebo vyčistenú súčiastku v štrbine pôvodného
podávacieho valčeka. Pokyny nájdete v časti

Čistenie podávacieho

valčeka

.

Poznámka

Oválne a hranaté čapy na každej strane vám zabránia v nesprávnom umiestnení
podávacieho valčeka.

Pokračovanie na ďalšej strane.

3

2

4

1

5

6

background image

54 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW

7

Otočte vrchnú čas

ť podávacieho valčeka od seba, až kým obe strany

nedosadnú na svoje miesta.

8

Vložte tonerovú kazetu a zatvorte tonerový kryt.

9

Pripojte elektrický kábel do tlačiarne.

7

8

9

background image

SKWW

Čistenie podávacieho valčeka 55