HP LaserJet 1000 Printer - Výmena separačnej vložky tlačiarne

background image

Výmena separačnej vložky tlačiarne

Poznámka

Pred výmenou separačnej vložky tlačiarne vyčistite podávací valček. Pokyny
nájdete v časti

Čistenie podávacieho valčeka

.

Ak vstupný zásobník podáva viac ako jednu stranu naraz, možno bude potrebné
vymeni

ť separačnú vložku tlačiarne. Opätovný výskyt problémov s podávaním

indikuje, že separačná vložka tlačiarne je opotrebovaná. Informácie o objednaní
novej separačnej vložky nájdete v časti

Príslušenstvo a informácie o

objednávaní

.

1

Odpojte elektrický kábel z tlačiarne a tlačiareň nechajte vychladnú

ť.

2

Vyberte vstupný zásobník.

3

Nájdite modrú separačnú vložku.

4

Separačnú vložku vyberiete zo svojej základne tak, že vložíte plochý
skrutkovač do štrbiny pod separačnú vložku a otočíte ho až kým sa západky
neuvoľnia.

5

Jednou rukou siahnite cez otvor a zatlačte základňu s pružinou dole (A).
Druhou rukou vytiahnite separačnú vložku (B).

6

Jednou rukou umiestnite novú separačnú vložku do štrbiny pôvodnej
vložky (A). Druhou rukou, cez otvor vstupného zásobníka, zatlačte základňu
dole (B).

Poznámka

Západka na pravej strane je väčšia, aby vám uľahčila správne umiestnenie.

Pokračovanie na ďalšej strane.

1

2

3

4

5

6

background image

SKWW

Výmena separačnej vložky tlačiarne 57

7

Pevne zachy

ť˙te obe strany separačnej vložky do svojich pozícií.

VÝSTRAHA

Skontrolujte, či je separačná vložka uložená priamo a či medzi ňou a základňou
nie je voľný priestor. Ak separačná vložka nie je uložená priamo alebo vidíte
voľný priestor na jednej strane, vyberte vložku a skontrolujte, či väčšia západka
sa nachádza na pravej strane. Opä

ť vložte vložku a zaistite ju na svojich

pozíciách.

8

Opätovne vložte podávací valček, tonerovú kazetu a vstupný zásobník.
Pripojte elektrický kábel do tlačiarne.

7

8

background image

58 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW