HP LaserJet 1000 Printer - Zlepšenie kvality tlače

background image

Zlepšenie kvality tlače

Táto čas

ť obsahuje informácie o identifikácii tlačových chýb a ich náprave.

Svetlá tlač alebo strácanie sa obrazu

Nedostatok tonera. Viac informácií nájdete v časti

Správa tonerovej kazety

.

Médiá pravdepodobne nespĺňajú špecifikácie spoločnosti Hewlett-Packard (napríklad médium je príliš
vlhké alebo drsné). Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Ak je celá strana svetlá, nastavenie tlačovej hustoty je nízke alebo je zapnutý EconoMode. Otvorte
vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu Configure

(Konfigurova

ť) a upravte nastavenie Print Density (Hustota tlače). Kliknite na kartu Finishing

(Dokonči

ť) a vypnite zaškrtávacie políčko EconoMode (Úspora tonera). Viac informácií nájdete v

časti

Úspora tonera

.

Tonerové škvrny

Médiá pravdepodobne nespĺňajú špecifikácie spoločnosti Hewlett-Packard (napríklad médium je príliš
vlhké alebo drsné). Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Tlačiareň pravdepodobne bude potrebné vyčisti

ť. Pokyny nájdete v časti

Čistenie tlačiarne

alebo

Čistenie dráhy médií v tlačiarni

.

Vynechávanie

Konkrétny list tlačového média môže by

ť chybný. Pokúste sa tlačovú úlohu zopakovať.

Obsah vlhkosti médií je nerovnaký alebo médiá majú na povrchu vlhké miesta. Skúste tlači

ť na nové

médiá. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Celá dávka médií je chybná. Spôsob výroby médií môže zapríčini

ť, že niektoré plochy odpudzujú

toner. Skúste iný typ alebo značku médií.

Tonerová kazeta môže by

ť chybná. Viac informácií nájdete v časti

Správa tonerovej kazety

.

Vertikálne čiary

Uistite sa, či je kryt vstupného zásobníka na svojom mieste.

Pravdepodobne bol poškriabaný fotosenzitívny valec vo vnútri tonerovej kazety. Nainštalujte novú
tonerovú kazetu HP. Pokyny nájdete v časti

Výmena tonerovej kazety

.

Sivé pozadie

Uistite sa, či je kryt vstupného zásobníka na svojom mieste.

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu

Configure (Konfigurova

ť) a znížte nastavenie Print Density (Hustota tlače). Tým sa zníži aj

intenzita sivého odtieňa na pozadí.

Použite médium s nižšou mernou hmotnos

ťou. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových

médií

.

Skontrolujte prevádzkové prostredie tlačiarne. Príliš suché podmienky (nízka vlhkos

ť) môžu zvýšiť

intenzitu sivého pozadia.

Nainštalujte novú tonerovú kazetu HP. Pokyny nájdete v časti

Výmena tonerovej kazety

.

background image

46 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW

Rozmazanie tonera

Ak sa toner rozmazáva na vodiacich hranách médií, vodiace lišty médií môžu by

ť špinavé. Očistite

vodiace lišty médií suchou látkou, ktorá nezanecháva vlákna. Viac informácií nájdete v časti

Súčasti

tlačiarne

alebo

Čistenie tlačiarne

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií.

Nainštalujte novú tonerovú kazetu HP. Pokyny nájdete v časti

Výmena tonerovej kazety

.

Teplota natavovania môže by

ť príliš nízka. Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu Paper (Papier) a uistite sa, či v rozbaľovacom

zozname Optimize for (Optimalizova

ť pre) ste zvolili správne médium.

Uvoľnený toner

Vyčistite vnútro tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Čistenie tlačiarne

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Nainštalujte novú tonerovú kazetu HP. Pokyny nájdete v časti

Výmena tonerovej kazety

.

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu

Paper (Papier) a uistite sa, či v rozbaľovacom zozname Optimize for (Optimalizova

ť pre) ste zvolili

správne médium.

Tlačiareň pripojte priamo do zásuvky striedavého prúdu namiesto iných zdrojov.

Vertikálne opakované chyby

Tonerová kazeta môže by

ť poškodená. Ak sa objavuje rovnaká značka na rovnakom mieste na strane,

nainštalujte novú tonerovú kazetu HP. Pokyny nájdete v časti

Výmena tonerovej kazety

.

Vnútorné časti tlačiarne môžu ma

ť na sebe toner. Viac informácií nájdete v časti

Čistenie tlačiarne

.

Ak sa chyby objavujú na zadnej strane listu, problém sa pravdepodobne vyrieši sám, po vytlačení
niekoľkých ďalších strán.

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu

Paper (Papier) a uistite sa, či v rozbaľovacom zozname Optimize for (Optimalizova

ť pre) ste zvolili

správne médium.

Deformované znaky

Ak sú znaky deformované tak, že vytvárajú duté obrazy, stoh médií môže by

ť príliš uhladený. Skúste

iné médiá. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

If characters are improperly formed, producing a wavy effect, the printer might need service. Vytlačte
testovaciu stranu Windows. Ak znaky sú deformované, kontaktujte autorizovaného predajcu alebo
servisného zástupcu HP. Viac informácií nájdete v časti

Servis a podpora

.

Zošikmená strana

Skontrolujte, či sú médiá vložené správne a či vodiace lišty médií nie sú príliš natesno alebo príliš
naširoko voči stohu médií. Viac informácií nájdete v časti

Vkladanie médií do vstupného zásobníku

.

Vstupný zásobník môže by

ť preplnený. Viac informácií nájdete v časti

Vkladanie médií do vstupného

zásobníku

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

background image

SKWW

Zlepšenie kvality tlače 47

Skrútenie alebo zvlnenie

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Vysoká teplota a vlhkos

ť môžu spôsobiť zvlnenie médií. Viac

informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Médiá mohli by

ť vo vstupnom zásobníku príliš dlho. Obráťte stoh médií v zásobníku. Taktiež skúste

otoči

ť médiá vo vstupnom zásobníku o 180°.

Otvorte výstupný kryt na priamy prechod médií a skúste tlači

ť priamou dráhou. Viac informácií nájdete

v časti

Výstupné dráhy tlačiarne

.

Teplota natavovania môže by

ť príliš vysoká. Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu Paper (Papier) a uistite sa, či v rozbaľovacom

zozname Optimize for (Optimalizova

ť pre) ste zvolili správne médium.

Záhyby alebo pomačkanie

Skontrolujte, či sú médiá správne vložené. Viac informácií nájdete v časti

Vkladanie médií do

vstupného zásobníku

.

Skontrolujte typ a kvalitu médií. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Otvorte výstupný kryt na priamy prechod médií a skúste tlači

ť priamou dráhou. Viac informácií nájdete

v časti

Výstupné dráhy tlačiarne

.

Prevrá

ťte stoh médií v zásobníku. Taktiež skúste otočiť médiá vo vstupnom zásobníku o 180°.

Tonerový rozptýlený obrys

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu

Configure (Konfigurova

ť) a v položke Transfer Setting (Nastavenie prenosu) zvoľte On

(Zapnuté).

Ak je okolo znakov rozptýlené veľké množstvo toneru, tak médiá toner odpudzujú. (Malé množstvo
rozptýleného toneru je pri laserovej tlači normálne.) Skúste iný typ médií. Viac informácií nájdete v
časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Prevrá

ťte stoh médií v zásobníku.

Používajte médiá určené pre laserové tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových

médií

.

background image

48 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW