HP LaserJet 1000 Printer - Hardvérový servis

background image

Hardvérový servis

Záruka na tlačiareň HP LaserJet séria 1000 závisí od dátumu a krajiny alebo regiónu, kde bola zakúpená.

V prípade výrobkov, ktoré sú v záruke a potrebujú servisný zzásah, je potrebné telefonovať na centrum podpory
zákazníkov v príslušnej krajine alebo regióne. Viac informácií nájdete v časti

Čísla podpory v krajine/regióne

Spoločnosť Hewlett-Packard si zvolí niektorú z nasledujúcich metód splnenia záručných podmienok.

Opraví výrobok.

Poskytne zákazníkovi súčiastky, ktoré sám môže použi

ť na opravu jednotky.

Nahradí výrobok prepracovanou jednotkou.

Nahradí výrobok novým alebo prepracovaným výrobkom rovnakej alebo lepšej funkcionality.

Refunduje nákupnú cenu.

Požiada zákazníka aby vrátil jednotku poskytovateľovi autorizovaného servisu.