HP LaserJet 1000 Printer - Súlad s predpismi FCC

background image

Súlad s predpismi FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v zmysle časti 15 Smernice
FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením počas
prevádzky v obývanej zóne. Toto zariadenie generuje, využíva a môže aj vyžarova

ť vysokofrekvenčnú

energiu. Ak tento výrobok nie je inštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, môže ruši

ť rádiokomunikácie.

Napriek tomu nie je zaručené, že za určitých podmienok po inštalácii tlačiarne nevznikne rušenie. Ak
zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie v rozhlasovej alebo televíznej komunikácii dokázateľné vypnutím a
zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi pokúsi

ť sa urobiť korekcie niektorým z nasledujúcich

opatrení:

Preorientova

ť alebo presunúť anténu prijímača.

Zväčši

ť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Pripoji

ť zariadenie do elektrickej zásuvky v inom elektrickom obvode, ako je pripojený prijímač.

Konzultova

ť problémy s vašim predajcom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom.

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnos

ťou Hewlett-Packard,

môžu zruši

ť oprávnenie užívateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Na splnenie limitov pre triedu B časti 15 Smernice FCC je potrebné používa

ť tienený kábel rozhrania.

background image

SKWW

Program environmentálneho správcovstva výrobkov 73