HP LaserJet 1000 Printer - Index

background image

Index 95

Index

A

Akustika 70
America Online

prístup k podpore 66

C

Chybové hlásenia

na obrazovke 41
stavy svetelných indikátorov 39

Chyby obrazu

deformované znaky 46
pomačkanie 47
rozmazanie tonera 46
sivé pozadie 45
skrútené médiá 47
strácajúci sa obraz 45
svetlá tlač 45
tonerový rozptýlený obrys 47
tonerové škvrny 45
uvoľnený toner 46
vertikálne čiary 45
vertikálne opakované chyby 46
vynechávanie 45
záhyby 47
zošikmená strana 46
zvlnený text 47

CompuServe

prístup k podpore 66

Č

Čísla súčiastok 89
Čistenie

dráha médií 50
podávací valček 55
tlačiareň 48

D

Disponibilita portov 71
Doplnky

priame objednávanie 67

Dráha médií

čistenie 50

E

EconoMode 31
Elektrická energia

vypnutie 18
zmena elektrického napätia 18

Elektrické špecifikácie 70
Environmentálny program HP pre spotrebný materiál do tlačiarní 74
Európske centrum podpory zákazníkov 63

F

Fínsko, vyhlásenie o laseri 77
Fyzické špecifikácie 70

H

Hardvér

nastavenie 7
rozšírená záruka 60
záruka 60

Hlásenia na obrazovke 41
Hlavičkový papier

tlač 24

H

ODNOTENIE

E

NERGY

S

TAR

73

HP SupportPack 60

I

Informácie o objednávaní 89
Inštalácia

softvér 7
zdieľané tlačiarne 91

K

Kanadské predpisy DOC 76
Kvalita tlače

nastavenia 31
odstraňovanie problémov 45
optimalizácia 20

L

Licenčná zmluva, softvér 86
Lokalizácia predajných stredísk 68

M

Médiá

hlavičkový papier, tlač 24
obálky, tlač 23
optimalizácia kvality tlače 20
podporované formáty a typy 20
pokyny pre používanie 81
predtlačené formuláre, tlač 24
priehľadné fólie, tlač 22
stoh kariet, tlač 25
špecifikácie 79
štítky, tlač 22
užívateľský formát, tlač 25
výber 20
vkladanie 21

Médiá užívateľského formátu

tlač 25

Material safety data sheets (Informačné listy o bezpečnosti

materiálu) 74

N

Nastavenia

kvalita tlače 31
vlastnosti tlačiarne (ovládač) 28

background image

96 Index

SKWW

O

Obálky

pokyny pre používanie 82
tlač 23

Obslužné programy

získanie 67

Odstraňovanie problémov

chybové hlásenia na obrazovke 41
chyby obrazu 45
hľadanie riešení 38
kvalita tlače 45
manipulácia s médiami 42
problémy s vytlačenou stranou 43
softvér 44
stavy svetelných indikátorov 39
uviaznutie média 51

Odstraňovanie uviaznutých médií 51
Ovládače tlačiarne

získanie 67

P

Papier

optimalizácia kvality tlače 20
podporované formáty a typy 20
pokyny pre používanie 81
špecifikácie 79
výber 20
vkladanie 21

Podávací valček

čistenie 55
výmena 53

Podpora

America Online 66
CD HP Support Assistant 67
CompuServe 66
Čísla podpory v krajine/regióne 64
dostupnosť 60
Európske centrum podpory zákazníkov 63
objednávanie doplnkov a príslušenstva 67
pomoc pri oprave výrobku (USA a Kanada) 62
pozáručná 64
Služba HP SupportPack 60, 67
služby on-line 66
Web 66
získanie ovládačov tlačiarne 67

Podpora on-line 66
Pomoc pri oprave výrobku 62
Pomocník on-line

vlastnosti tlačiarne (ovládač) 29

Pomocník, on-line 29
Príslušenstvo

informácie o objednávaní 89
priame objednávanie 67

Predtlačené formuláre

tlač 24

Predvolené nastavenia

kvalita tlače 31
vlastnosti tlačiarne (ovládač) 28

Priehľadné fólie

pokyny pre používanie 82
tlač 22

Priestor tonerovej kazety

čistenie 49

Problémy pri manipulácii s médiami 42
Problémy pri manipulácii s papierom 42
Problémy s vytlačenou stranou 43
Program environmentálneho správcovstva výrobkov 73

R

Recyklovanie tonerových kaziet 34
Rozšírená záruka 60

S

Separačná vložka

výmena 56

Servis

dostupnos

ť 60

formulár 61
hardvér 60
lokalizácia stredísk 68
nájdenie autorizovaných poskytovateľov 67
pokyny pre zabalenie tlačiarne 60
rozšírená záruka 60
v USA a Kanade 62

Služba HP SupportPack 67
Softvér

inštalácia 7
licenčná zmluva 86
odstraňovanie problémov 44

Spotrebný materiál

informácie o objednávaní 89

Stavy svetelných indikátorov 39
Stoh kariet

pokyny pre používanie 83
tlač 25

Súčasti, tlačiareň 14
Súlad s predpismi FCC 72
Svetelné indikátory 15

Š

Špecifikácie

médiá 79
tlačiareň 70

Špecifikácie prostredia 70
Štítky

pokyny pre používanie 82
tlač 22

T

Testovacia strana zariadenia 58
Tlač

hlavičkový papier 24
médiá užívateľského formátu 25
obálky 23
predtlačené formuláre 24
priehľadné fólie 22
stoh kariet 25
štítky 22

Tlač viacerých strán na jeden list (N-up printing) 30

background image

SKWW

Index 97

Tlačiareň

čistenie 48
inštalácia softvéru 7
kapacity a hodnotenie 71
nastavenie hardvéru 7
odstraňovanie problémov 37
stavy svetelných indikátorov 39
súčasti 14
svetelné indikátory 15
špecifikácie 70
testovacia strana zariadenia 58
tonerový kryt 17
výstupné dráhy 16
vkladanie médií 21
vodiace lišty 16
vstupný zásobník 15
vypnutie elektrickej energie 18
zmena elektrického napätia 18

Tlačiarne, zdieľané

inštalácia 91

Tlačové úlohy

Tlač viacerých strán na jeden list (N-up printing) 30
viac strán na jeden list 30
vodoznaky 30
zrušenie tlačových úloh 31

Toner

EconoMode 31
prerozdelenie 35

Tonerový kryt 17
Tonerová kazeta

recyklovanie 34
skladovanie 34
tonerové kazety iných výrobcov ako HP 34
Vyhlásenie o obmedzenej záruke 88
výmena 36
životnos

ť 34

Troubleshooting

tlačiareň 37

Ť

Ťažké médiá

pokyny pre používanie 83

U

Uviaznutie

odstraňovanie 51

Uviaznutie média

odstraňovanie 51

Ú

Úspora tonera 31

V

Výstupné dráhy 16
Viac strán na jeden list

tlač 30

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

nastavenia kvality tlače 31
pomocník on-line 29
prístup 28
Tlač viacerých strán na jeden list (N-up printing) 30
viac strán na jeden list 30
vodoznaky 30

Vodiace lišty 16
Vodoznaky 30
Vstupný zásobník 15
Vyhlásenia o predpisoch 75
Vyhlásenie EMI v japončine 76
Vyhlásenie EMI v kórejčine 76
Vyhlásenie o laseri pre Fínsko 77
Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti 76
Vyhlásenie o obmedzenej záruke 87
Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku 75

W

Web

prístup k podpore 66

Z

Záruka

hardvérový servis 60
obmedzená 87
rozšírená 60
tonerová kazeta 88

Zdieľané tlačiarne

inštalácia 91

Zmena elektrického napätia 18
Zrušenie tlačových úloh 31

background image

98 Index

SKWW

background image
background image
background image
background image

hp

LaserJet 1000