HP LaserJet 1000 Printer - FCC-konformitet

background image

FCC-konformitet

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B enligt
artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa krav har uppställts för att ge skäligt skydd mot skadliga
störningar vid installation i bostadsområden. Utrustningen genererar, använder och kan avge
radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den förorsaka
skadliga störningar i radiokommunikationerna. Det finns dock ingen garanti för att störningar ej
kan förekomma i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar på radio-
eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, ska
användaren försöka rätta till detta problem genom att vidtaga en eller flera av nedanstående
åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren anslutits.

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och TV-tekniker.

Obs!

Alla ändringar och modifikationer som ej uttryckligen godkänts av HP kan innebära att användaren
förlorar sin rättighet att använda denna utrustning.

En avskärmad gränssnittskabel krävs enligt begränsningarna för enheter i klass B i artikel 15 i
FCC-bestämmelserna.

background image

SVWW

Programmet för miljövänliga produkter 73