วิธีใช้ HP LaserJet 1000 Printer

background image

use

hp LaserJet 1000

ãªé

background image
background image

Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r+3/DVHU-HW6HULHV

‡¼n¤º°„µ¦Äo

background image

+HZOHWW3DFNDUG&RPSDQ\

&KLQGHQ%RXOHYDUG

%RLVH,GDKR86$

<¨·…­·š›·Í…°Š+HZOHWW3DFNDUG&RPSDQ\
­Šªœ¨·…­·š›·Í®oµ¤šÎµŽÎʵ—´—ž¨ŠÂ„oŅ®¦º°Âž¨Ã—¥Å¤nŗo

¦´°œ»µ˜Áž}œ¨µ¥¨´„¬–r°´„¬¦ÁªoœÂ˜n„¦–¸š¸É¥„Áªoœ˜µ¤

„‘®¤µ¥¨·…­·š›·Í
Ÿ¼očoÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r+HZOHWW3DFNDUGš¸É¤µ¡¦o°¤„´‡¼n¤º°Ÿ¼očo

Œ´œ¸Êŗo¦´­·š›·Í—´Š˜n°Åžœ¸Ê„ ¡·¤¡r‡¼n¤º°Œ´œ¸ÊÁž}œŒ´

¡·¤¡r­Îµ®¦´„µ¦ÄoŠµœ­nªœ»‡‡¨Áž}œ„µ¦£µ¥Äœ

®¦º°­Îµ®¦´¦·¬´š×¥¤¸…o°‹Îµ„´—Äœ„µ¦®oµ¤…µ¥…µ¥ŽÎʵ

®¦º°‹Îµ®œnµ¥—oª¥ª·›¸„µ¦°¥nµŠ®œ¹ÉŠ°¥nµŠÄ—… 

‹´—Á„ȝ‡¼n¤º°Œ´°·Á¨È‡š¦°œ·‡­rĜÁŽ·¦r¢Áª°¦r…°Š¦³

Á‡¦º°…nµ¥Á¡ºÉ°Ä®oŸ¼očoŠµœ­nªœ»‡‡¨®¦º°„µ¦ÄoŠµœÁž}œ„µ¦

£µ¥Äœ­Îµ®¦´Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r+HZOHWW3DFNDUGš¸É¤µ¡¦o°¤

„´‡¼n¤º°Œ´œ¸Ê
®¤µ¥Á¨…„µ¦¡·¤¡r

4RQOLQH

¡·¤¡r‡¦´ÊŠÂ¦„˜»¨µ‡¤

„µ¦¦´ž¦³„´œ
…o°¤¼¨š¸É°¥¼nĜÁ°„­µ¦œ¸Ê°µ‹Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ—oץŤn˜o°ŠÂ‹oŠÄ®o

š¦µ¨nªŠ®œoµ
+HZOHWW3DFNDUGŤn¤¸„µ¦¦´ž¦³„´œ˜n°…o°¤¼¨£µ¥Äœ

Á°„­µ¦œ¸Ê˜n°¥nµŠÄ—+(:/(773$&.$5'Ťn˜o°Š¦´Ÿ·—

°˜n°‡»–‡nµ„µ¦Áž}œ­·œ‡oµÂ¨³‡ªµ¤Á®¤µ³­¤˜n°

ª´˜™»ž¦³­Š‡r°¥nµŠ®œ¹ÉŠ°¥nµŠÄ—Áž}œ„µ¦ÁŒ¡µ³Ž¹ÉŠÁž}œ„µ¦

¦´ž¦³„´œÃ—¥ž¦·¥µ¥
+HZOHWW3DFNDUG‹³Å¤n¤¸£µ¦³¦´Ÿ·—°˜n°‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥

š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÃ—¥˜¦Š×¥°o°¤Áž}œ­·ÉŠš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÁ°Š®¦º°Áž}œŸ¨

‹µ„Á®˜»„µ¦–r°ºÉœ®¦º°‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥š¸É¤¸­nªœÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦

čo…o°¤¼¨ÄœÁ°„­µ¦œ¸Ê

­·š›·ÍĜÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥„µ¦‡oµ
0LFURVRIW

A

06:LQGRZV:LQGRZV

A

¨³06'26

AÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥„µ¦‡oµ…°Š0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ

š¸É‹—š³Á¸¥œÄœž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ
(

1(5*<

6

7$5

A

Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥„µ¦‡oµ‹—š³Á¸¥œ

Ĝ­®¦´“°Á¤¦·„µ…°Š8QLWHG6WDWHV(QYLURQPHQWDO

3URWHFWLRQ$JHQF\
1HWVFDSHÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥„µ¦‡oµ£µ¥Äœž¦³Áš«­®¦´“

°Á¤¦·„µ…°Š1HWVFDSH&RPPXQLFDWLRQV&RUSRUDWLRQ
=HQRJUDSKLFVÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥„µ¦‡oµĜ­®¦´“°Á¤¦·„µ…°Š

=HQRJUDSKLFV,QFRUSRUDWHG
¨³Ÿ¨·˜£´–”r°ºÉœÇš¸É„¨nµª™¹ŠÄœš¸Éœ¸Ê°µ‹Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥

„µ¦‡oµ…°Š¦·¬´š˜nµŠÇš¸É™º°„¦¦¤­·š›·Í

background image

7+::

­µ¦´