HP LaserJet 1000 Printer - ºèÒÂʶѺʶضÅÙ¡¤éÒáÅëèÍÁá«Á¹ÅÔµÀѸ±ì (ÊËÃÑ˚Ï áÅÃᤶҴÒ)

background image

„µ¦¦´Ž°¢˜rª¦r¨³…o°¤¼¨°·Á¨‡š¦°œ·‡­r

„µ¦­´ÉŠŽºÊ°°»ž„¦–rÁ­¦·¤®¦º°ª´­—»­·ÊœÁž¨º°Š„´+HZOHWW3DFNDUG×¥˜¦Š

ŸnœŽ¸—¸+HZOHWW3DFNDUG6XSSRUW$VVLVWDQW

…o°¤¼¨„µ¦¦·„µ¦…°Š+HZOHWW3DFNDUG

+36XSSRUW3DFN

 iµ¥­œ´­œ»œ¨¼„‡oµÂ¨³Žn°¤ÂŽ¤Ÿ¨·˜£´–”r ­®¦´“²¨³Â‡œµ—µ 

®µ„¥´Š°¥¼nĜ¦³¥³ž¦³„´œ‡»–­µ¤µ¦™˜·—˜n°š¸Éš»„ª´œ‹´œš¦r«»„¦r˜´ÊŠÂ˜n™¹Šŗo×¥

ŤnÁ­¸¥‡nµÄo‹nµ¥°¥nµŠÅ¦„Șµ¤‡»–˜o°ŠÁ­¸¥‡nµÃš¦«´¡šršµŠÅ„¨—oª¥Á¤ºÉ°‹³Ãš¦«´¡šrÞ¦—Á˜¦¸¥¤°»ž„¦–r

¨³¦³Ä®o°¥¼nĄ¨o˜´ªÂ¨³Á˜¦¸¥¤®¤µ¥Á¨…Á‡¦ºÉ°ŠÅªo
„µ¦Ä®o„µ¦­œ´­œ»œŸnµœÃš¦«´¡šr®¨´Š¦³¥³¦´ž¦³„´œ¥´Š‡Š¥·œ—¸‹³˜°‡Îµ™µ¤Á„¸É¥ª„´Ÿ¨·˜£´–”r…°Š‡»–Ú¦«´¡šr

Şš¸É®¤µ¥Á¨… ˜n°œµš¸‡nµ¦·„µ¦­¼Š­»—˜n°„µ¦Á¦¸¥„®œ¹ÉŠ‡¦´ÊŠ­Îµ®¦´Äœ­®¦´“²

Ášnµœ´Êœ ®¦º°®¤µ¥Á¨… ˜n°„µ¦Á¦¸¥„®œ¹ÉŠ‡¦´ÊŠ­µ¤µ¦™‹nµ¥Ÿnµœ´˜¦9LVD®¦º°0DVWHU&DUG

­Îµ®¦´Äœ­®¦´“²¨³Â‡œµ—µ š»„ª´œ‹´œš¦r«»„¦r˜´ÊŠÂ˜n™¹Š¨³ª´œÁ­µ¦r˜´ÊŠÂ˜n™¹Š

0RXQWDLQ7LPH

¦µ‡µœ¸Ê°µ‹Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ—o

background image

šš¸É¦·„µ¦Â¨³„µ¦­œ´­œ»œ

7+::

«¼œ¥r¦·„µ¦¨¼„‡oµÄœ¥»Ã¦ž

£µ¬µÂ¨³šµŠÁ¨º°„Äœž¦³Áš«
Ážd—ª´œ‹´œš¦r«»„¦r˜µ¤Áª¨µ¥»Ã¦ž„¨µŠ
Ĝž¦³Áš«Â™¥»Ã¦ž®¨µ¥ž¦³Áš«+3¤¸¦·„µ¦­œ´­œ»œšµŠÃš¦«´¡šrš¸ÉŤnÁ­¸¥‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤¦³®ªnµŠ¦³¥³Áª¨µ¦´

ž¦³„´œ˜n®¤µ¥Á¨…Ú¦«´¡šr˜n°Åžœ¸ÊµŠ®¤µ¥Á¨…°µ‹Å¤nčn®¤µ¥Á¨…š¸ÉŤnÁ­¸¥‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Þ¦——¼…o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤

Á„¸É¥ª„´‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤­Îµ®¦´®¤µ¥Á¨…Ú¦«´¡šrÁ®¨nµœ¸Êŗoš¸ÉÁªÈÁ¡‹„µ¦­œ´­œ»œ

KWWSZZZKSFRPFSVRVXSSRUWJXLGHSVGFVFHPHDKWPO

Á¤ºÉ°˜·—˜n°Åž¥´Š®¤µ¥Á¨…Á®¨nµœ¸Ê‡»–‹³Å—o¦´

¦·„µ¦‹µ„š¸¤Šµœš¸É¡¦o°¤Ä®o‡ªµ¤nª¥Á®¨º°‡»–˜¨°—Áª¨µ®µ„‡»–˜o°Š„µ¦„µ¦­œ´­œ»œ®¨´Š‹µ„®¤—¦³¥³

¦´ž¦³„´œÂ¨oª‡»–­µ¤µ¦™…°¦´„µ¦­œ´­œ»œÃ—¥Á­¸¥‡nµ¦·„µ¦Å—ošµŠÃš¦«´¡šr®¤µ¥Á¨…Á—¸¥ª„´œœ¸Ê‡nµ¦·„µ¦‹³

‡·—˜µ¤­™µœ„µ¦–rš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÁ¤ºÉ°‹³Ãš¦«´¡šr™¹Š+HZOHWW3DFNDUG…°Ä®o‡»–Á˜¦¸¥¤…o°¤¼¨Á®¨nµœ¸ÊŪoÄ®o¡¦o°¤ºÉ°

Ÿ¨·˜£´–”r¨³®¤µ¥Á¨…Á‡¦ºÉ°Šª´œš¸ÉŽºÊ°¨³¦µ¥¨³Á°¸¥—Á„¸É¥ª„´ž{®µ

£µ¬µ°´Š„§¬

Å°¦r¨œ—r

  

­®¦µ°µ–µ‹´„¦

  

ž¦³Áš«°ºÉœÇš´ÉªÃ¨„  

£µ¬µ—´˜r

Á¨Á¥¸¥¤

  

ÁœÁ›°¦r¨œ—r

  

£µ¬µ ¦´ÉŠÁ«­

 ¦´ÉŠÁ«­

  

Á¨Á¥¸¥¤

  

­ª·˜ÁŽ°¦r¨œ—r

  

£µ¬µÁ¥°¦¤´œ

Á¥°¦¤œ¸

  

°°­Á˜¦¸¥

  

£µ¬µœ°¦rª¸Á‹¸¥œ œ°¦rÁª¥r

 

£µ¬µÁ—œœ·

Á—œ¤µ¦r„

 

£µ¬µ¢dœœ·

¢dœÂ¨œ—r

 

£µ¬µ­ª¸—·

­ª¸Á—œ

  

£µ¬µ°·˜µÁ¨¸¥œ

°·˜µ¨¸

  

£µ¬µ­Ážœ

­Ážœ