HP LaserJet 1000 Printer - ¨Ñ´àµÃÕÂÁ·ÕèµÑé§à¤Ã°èͧ½ÔÁ½ì

background image

‹´—Á˜¦¸¥¤š¸É˜´ÊŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r

ªµŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rœ¡ºÊœŸ·ªš¸É¤´Éœ‡ŠÂ¨³Á¦¸¥Á­¤°„´œ×¥Áªoœš¸É­Îµ®¦´¦³µ¥°µ„µ«—oª¥Ä®o¤¸¡ºÊœš¸ÉªnµŠ—oµœ®¨´Š

Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r­Îµ®¦´Á°„­µ¦š¸É°°„‹µ„‹µ„n°ŠšµŠ°°„Á°„­µ¦ÄœÂœª˜¦Š486 ÁÁ. (19.1 ¹ÔéÇ)

253 ÁÁ. (10.0 ¹ÔéÇ)

background image

7+::

‹´—­£µ¡Âª—¨o°¤Ä®oÁ®¤µ³­¤