HP LaserJet 1000 Printer - ¡ÒäØéÁ¤ÃͧÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

background image

ž¦·¤µ–ŸŠ®¤¹„š¸Éčo

Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r‹³ÄoŸŠ®¤¹„œo°¥¨ŠÁž}œ°¥nµŠ¤µ„Á¤ºÉ°°¥¼nĜž¦³®¥´— (FRQR0RGH Ž¹ÉŠ‹³nª¥Ä®očoŠµœ˜¨´

®¤¹„¡·¤¡rŗo¥µªœµœ…¹Êœ

„µ¦Äoª´­—»¡·¤¡r

‡»–­¤´˜·„µ¦¡·¤¡r®¨µ¥®œoµÄœÂŸnœÁ—¸¥ª „µ¦¡·¤¡r1XS ‹³nª¥¨—ž¦·¤µ–„µ¦Äo„¦³—µ¬°´œ­nŠŸ¨Ä®o¤¸

„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦›¦¦¤µ˜·œo°¥¨Š

¡¨µ­˜·„

­nªœž¦³„°¡¨µ­˜·„š¸É¤¸œÎʵ®œ´„¤µ„„ªnµ„¦´¤‹³¤¸Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥¤µ˜¦“µœ­µ„¨Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™¦³»·Êœ­nªœ

¡¨µ­˜·„š¸É­µ¤µ¦™œÎµ„¨´¤µÄoÄ®¤nŗoÁ¤ºÉ°Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r®¤—°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ

background image

£µ‡Ÿœª„$¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r

7+::

ª´­—»­·ÊœÁž¨º°Š­Îµ®¦´Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r+3/DVHU-HW

Ĝ®¨µ¥Çž¦³Áš«¦·¬´š+HZOHWW3DFNDUGŗo‹´—ǦŠ„µ¦°œ»¦´„¬r­·ÉŠÂª—¨o°¤‡º°+33ULQWLQJ6XSSOLHV

(QYLURQPHQWDO3URJUDPÁ¡ºÉ°Ä®oŸ¼očo­µ¤µ¦™­nŠ°»ž„¦–rčo­·ÊœÁž¨º°Š…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rœ¸Ê Ánœ˜¨´®¤¹„¡·¤¡r„œ

¨³¨¼„„¨·ÊŠ ‡ºœÄ®o¦·¬´šÅ—oǦŠ„µ¦Ž¹ÉŠÁ…oµ¦nª¤Å—o×¥­³—ª„¨³Å¤n¤¸„µ¦Ÿ¼„¤´—œ¸Ê¤¸°¥¼nĜ¤µ„„ªnµž¦³Áš«

š´ÉªÃ¨„…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´Ã‡¦Š„µ¦Â¨³…o°Âœ³œÎµš¸É‹´—šÎµ…¹ÊœÁž}œ£µ¬µ˜nµŠÇœ´Êœ‹³Ä®o¤µ„´˜¨´®¤¹„¡·¤¡rÄ®¤n…°Š+3

š»„·Êœ¦ª¤š´ÊŠÄœ„¨n°Šª´­—»­·ÊœÁž¨º°Š

…o°¤¼¨Á¦ºÉ°ŠÃ‡¦Š„µ¦ª´­—»­·ÊœÁž¨º°Š­Îµ®¦´Šµœ¡·¤¡rÁ¡ºÉ°­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š+3

œ´˜´ÊŠÂ˜nžeǦŠ„µ¦+33ULQWLQJ6XSSOLHV(QYLURQPHQWDO3URJUDPŗoÁ„ȝ˜¨´®¤¹„¡·¤¡r/DVHU-HW

š¸Éčo¨oªÅ—o¤µ„„ªnµ¨oµœ˜¨´Ž¹ÉŠ®µ„Ťn¤¸„µ¦Á„ȝ˜¨´ŸŠ®¤¹„Á®¨nµœ¸Ê‹³™¼„œÎµÅžš·ÊŠÄœ„°Š…¥³˜µ¤š¸É˜nµŠÇ

š´ÉªÃ¨„˜¨´®¤¹„¡·¤¡r/DVHU-HW…°Š+3‹³™¼„œÎµÅžÅªoš¸É«¼œ¥r¦ª¦ª¤¨³‹¹Š­nŠÅžÄ®o¡´œ›¤·˜¦—oµœ„µ¦œÎµª´­—»

„¨´¤µÄoÄ®¤n…°Š+3Á¡ºÉ°Â¥„­nªœž¦³„°…°Š˜¨´®¤¹„¡·¤¡rÁ®¨nµœ´Êœª´­—»š¸ÉÁ®¨º°°¥¼n‹³Â¥„ŪoœÎµÅžÂž¨Š

Áž}œª´˜™»—·­Îµ®¦´ÄoĜ°»˜­µ®„¦¦¤°ºÉœÇÁž}œŸ¨·˜£´–”rš¸É¤¸ž¦³Ã¥œr‹Îµœªœ¤µ„

­®¦´“°Á¤¦·„µ„µ¦­nŠ‡ºœ

Á¡ºÉ°Ä®oŗoŸ¨—¸˜n°­·ÉŠÂª—¨o°¤¤µ„…¹Êœ+HZOHWW3DFNDUG­œ´­œ»œÄ®o‡»–­nŠ‡ºœ˜¨´®¤¹„¡·¤¡r‡¦´ÊŠ¨³®¨µ¥˜¨´

×¥­nŠ‡ºœ˜¨´®¤¹„¡·¤¡r°¥nµŠœo°¥­°Š˜¨´¨³ÄoŒ¨µ„…°Š836š¸ÉÎµ¦³‡nµ­nŠÂ¨³‹nµ®œoµÂ¨oªŽ¹ÉŠ¤¸¤µÄ®oĜ

¦¦‹»£´–”r­Îµ®¦´¦µ¥¨³Á°¸¥—Á¡·É¤Á˜·¤Äœ­®¦´“²Þ¦—˜·—˜n°®¦º°Á¥¸É¥¤¤ÁªÈÅŽ˜rª´­—»

­·ÊœÁž¨º°Š…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r/DVHU-HW…°Š+3ŗoš¸É

KWWSZZZOMVXSSOLHVFRPSODQHWSDUWQHUV

œ°„­®¦´“°Á¤¦·„µ„µ¦­nŠ‡ºœÁ¡ºÉ°œÎµ„¨´¤µÄoœ°„­®¦´“°Á¤¦·„µ­Îµ®¦´¨¼„‡oµš¸ÉŤnŗo°µ«´¥Äœ­®¦´“²®µ„˜o°Š„µ¦š¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥—Á¡·É¤Á˜·¤­Îµ®¦´Ã‡¦Š„µ¦œ¸Ê

‡»–­µ¤µ¦™Ãš¦Åžš¸É iµ¥…µ¥Â¨³¦·„µ¦…°Š+3Ĝšo°Š™·Éœ®¦º°Á¥¸É¥¤¤ÁªÈÅŽ˜r…°ŠÃ‡¦Š„µ¦°œ»¦´„¬r­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š

+3ŗoš¸É°—Á—¦­˜n°Åžœ¸Ê

KWWSZZZKSFRPOMVXSSOLHVSODQHWBUHF\FOHKWPO

ª´­—»­Îµ®¦´¡·¤¡r

Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rœ¸Êčoŗo„´„¦³—µ¬š¸ÉŸnµœ„¦³ªœ„µ¦¦¸ÅŽÁ‡·¨®µ„„¦³—µ¬œ´Êœ¤¸‡»–­¤´˜·˜µ¤…o°Âœ³œÎµÄœ*XLGHOLQH

IRU3DSHUDQG2WKHU3ULQW0HGLDÞ¦——¼…o°¤¼¨„µ¦­´ÉŠŽºÊ°Á¡·É¤Á˜·¤š¸É