HP LaserJet 1000 Printer - ¡ÒÃÃѺ»ÃáѶâ´Â¨Ó¡Ñ´¢Í§ Hewlett-Packard

background image

‡ºœÁŠ·œ˜µ¤‹Îµœªœš¸ÉŽºÊ°¤µ

×¥š¸É¨¼„‡oµ˜o°Š‡ºœŸ¨·˜£´–”rÄ®o„´Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦š¸Éŗo¦´°œ»µ˜

 +3¦´ž¦³„´œ„´‡»–Ž¹ÉŠÁž}œ¨¼„‡oµŽ¹ÉŠÁž}œŸ¼očo‹¦·Šªnµ±µ¦r—ª¦r…°Š+3¦ª¤š´ÊŠ­nªœž¦³„°Á¡·É¤Á˜·¤¨³°»ž„¦–rčo­·ÊœÁž¨º°Š

‹³Å¤n¤¸…o°„¡¦n°ŠÄœ—oµœª´­—»Â¨³ e¤º°„µ¦Ÿ¨·˜œ´‹µ„ª´œš¸É‡»–Å—oŽºÊ°˜µ¤¦³¥³Áª¨µš¸É¦³»Åªo…oµŠ˜oœ¨³¨¼„‡oµ‹³˜o°Š

¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦Á„ȝ¦´„¬µ®¨´„“µœª´œš¸ÉŽºÊ°Ÿ¨·˜£´–”rÁ°Š®µ„+3ŗo¦´Â‹oŠ™¹Š…o°„¡¦n°ŠÁ®¨nµœ¸ÊĜ¦³®ªnµŠ¦³¥³Áª¨µ„µ¦¦´ž¦³„´œ

+3­µ¤µ¦™š¸É‹³Á¨º°„Žn°¤ÂŽ¤®¦º°Á¨º°„Áž¨¸É¥œŸ¨·˜£´–”rš¸Éŗo¦´„µ¦˜¦ª‹­°Â¨oªªnµ„¡¦n°Š‹¦·ŠŸ¨·˜£´–”rš¸Éš—šœ°µ‹

Áž}œŸ¨·˜£´–”rÄ®¤n®¦º°¤¸­£µ¡‡¨oµ¥Ä®¤n¨³¤¸¨´„¬–³„µ¦šÎµŠµœ°¥nµŠœo°¥Áš¸¥Ášnµ„´Ÿ¨·˜£´–”rš¸Éŗo¦´„µ¦š—šœ

 +3¦´ž¦³„´œ„´‡»–ªnµŽ°¢˜rª¦r…°Š+3‹³Å¤nÁ„·—Á®˜»„¡¦n°ŠÄœ—oµœª´­—»®¦º°„µ¦Ÿ¨·˜œ´Â˜nª´œš¸É‡»–Å—oŽºÊ°Ÿ¨·˜£´–”rÁž}œ˜oœÅž

Áž}œ¦³¥³Áª¨µ˜µ¤š¸É¦³»Åªo…oµŠ˜oœ®µ„+3ŗo¦´Â‹oŠ™¹Š…o°„¡¦n°Š—´Š„¨nµªÄœnªŠÁª¨µ„µ¦ž¦³„´œ+3‹³Áž¨¸É¥œÂšœÄ®o—oª¥­ºÉ°

Á„ȝ…o°¤¼¨…°ŠŽ°¢˜rª¦rŽ¹ÉŠÅ¤nšÎµŠµœ˜µ¤‡Îµ­´ÉŠ°´œÁž}œ­µÁ®˜»…°Š‡ªµ¤„¡¦n°Š—´Š„¨nµª

 +3¤·Å—o¦´ž¦³„´œªnµ„µ¦ÄoŠµœŸ¨·˜£´–”r…°Š+3‹³Å¤nÁ„·—…´—…o°Š®¦º°…o°Ÿ·—¡¨µ—Ä—Ç®µ„+3Ťn­µ¤µ¦™Žn°¤ÂŽ¤®¦º°Áž¨¸É¥œ

Ÿ¨·˜£´–”rÄ®o‡»–Ä®¤nĜ¦³¥³Áª¨µ°´œ‡ª¦˜µ¤š¸Éŗo¦´ž¦³„´œÅªo‡»–¤¸­·š›·Íš¸É‹³œÎµŸ¨·˜£´–”r¤µ‡ºœÃ—¥š´œš¸Á¡ºÉ°¦´ÁŠ·œ‡ºœ˜µ¤

¦µ‡µš¸ÉÎµ¦³Åž

 ĜŸ¨·˜£´–”r…°Š+3°µ‹¤¸·Êœ­nªœš¸Éŗo‹µ„„µ¦Ÿ¨·˜ŽÎʵŽ¹ÉŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Áš¸¥Ášnµ„´Ÿ¨·˜£´–”rÄ®¤nĜ—oµœ„µ¦šÎµŠµœ®¦º°°µ‹Áž}œ

·Êœ­nªœš¸ÉÁ‡¥Ÿnµœ„µ¦ÄoŠµœ¤µÁ¡¸¥ŠÁ¨È„œo°¥

 „µ¦¦´ž¦³„´œÅ¤n¤¸Ÿ¨Äo„´„µ¦Îµ¦»—š¸ÉÁž}œŸ¨¤µ‹µ„ „ „µ¦—¼Â¨¦´„¬µ®¦º°„µ¦˜¦ª‹­°š¸ÉŤnÁ®¤µ³­¤®¦º°Å¤nÁ¡¸¥Š¡° … Ž°¢˜rª¦r

­nªœ˜n°ž¦³­µœ·Êœ­nªœ®¦º°°»ž„¦–rčo­·ÊœÁž¨º°ŠŽ¹ÉŠÅ¤nŗoÁž}œŸ¨·˜£´–”r…°Š+3 ‡ „µ¦—´—ž¨Šš¸ÉŤnŗo¦´°œ»µ˜®¦º°„µ¦ÄoŠµœ

Ÿ·—ª´˜™»ž¦³­Š‡r Š „µ¦ÄoŠµœš¸É°¥¼nœ°„Á®œº°¦µ¥¨³Á°¸¥——oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r—´Šš¸É‹oŠÅªo®¦º° ‹ „µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤š¸É˜´ÊŠ

Ÿ¨·˜£´–”r®¦º°„µ¦—¼Â¨¦´„¬µÅ¤nÁ®¤µ³­¤

¦³¥³Áª¨µ…°Š„µ¦¦´ž¦³„´œ
®œ¹ÉŠžeœ´‹µ„ª´œš¸ÉŽºÊ°

background image

7+::

„µ¦¦´ž¦³„´œÃ—¥‹Îµ„´—…°Š+HZOHWW3DFNDUG

 +3‹³Å¤n¦´ž¦³„´œ®¦º°Å¤nšÎµ˜µ¤ÁŠºÉ°œÅ…°ºÉœÄ—œ°„‹µ„œ¸ÊŤnªnµÁž}œ¨µ¥¨´„¬–r°´„¬¦®¦º°ªµ‹µ˜µ¤…°Á…˜…°Š„‘®¤µ¥

š¸É°œ»µ˜Ã—¥„‘®¤µ¥šo°Š™·Éœœ´¥¥³„µ¦¦´ž¦³„´œ®¦º°ÁŠºÉ°œÅ…®¦º°­·š›·Äœ„µ¦‡oµ‡»–£µ¡°´œœnµ¡¹Š¡°Ä‹®¦º°‡ªµ¤Á®¤µ³­¤­Îµ®¦´

ª´˜™»ž¦³­Š‡rÁŒ¡µ³Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É‹Îµ„´—°¥¼nÁŒ¡µ³nªŠÁª¨µš¸É¦³»ÅªoĜ„µ¦¦´ž¦³„´œ…oµŠ˜oœĜž¦³Áš«¦´“®¦º°‹´Š®ª´—‹Îµœªœ®œ¹ÉŠ

Ťn°œ»µ˜„µ¦„ε®œ—¦³¥³Áª¨µ…°Š„µ¦¦´ž¦³„´œ—´Š„¨nµª—´Šœ´Êœ‡»–°µ‹Å¤nŗo¦´­·š›·…°Š¦³¥³Áª¨µ—´Š„¨nµª®¦º°…o°¥„Áªoœ

š¸É„¨nµªÅªo—oµœœ„µ¦¦´ž¦³„´œœ¸ÊŗoÄ®o­·š›·šµŠ„‘®¤µ¥µŠž¦³„µ¦Â„n‡»–œ°„‹µ„œ¸Ê‡»–¥´Š°µ‹¤¸­·š›·°ºÉœÇŽ¹ÉŠÂ˜„˜nµŠ„´œÅž

Ĝ˜n¨³ž¦³Áš«˜n¨³¦´“®¦º°Â˜n¨³‹´Š®ª´—

 £µ¥Äœ…°Á…˜…°Š„‘®¤µ¥šo°Š™·Éœ„µ¦Žn°¤ÂŽ¤˜µ¤…o°„ε®œ—Äœ„µ¦¦´ž¦³„´œœ¸ÊÁž}œ­·š›·…°Š‡»–˜nŸ¼oÁ—¸¥ªÃ—¥ÁŒ¡µ³…o°¥„Áªoœ

š¸É¸Ê‹ŠÅªo…oµŠ˜oœŤnªnµÄœ„¦–¸Ä—+3¨³¦·¬´šŸ¼o‹´—®µ…°Š+3Ž¹ÉŠÁž}œ»‡‡¨š¸É­µ¤‹³Å¤n¦´Ÿ·—°˜n°„µ¦­¼®µ¥…°Š…o°¤¼¨

®¦º°‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥Ã—¥˜¦Š‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥„¦–¸¡·Á«¬‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥Ã—¥Á®˜»´ŠÁ°·‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥š¸É°´œÁž}œŸ¨­ºÁœºÉ°ŠÄ—Ç ¦ª¤™¹Š

„µ¦…µ—š»œ®¦º°„µ¦­¼®µ¥…°Š…o°¤¼¨ ®¦º°‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥°ºÉœÇŤnªnµ‹³Áž}œÅž˜µ¤­´µ¨nªŠ¨³Á¤·—­´µ®¦º°°ºÉœÇĜµŠž¦³Áš«

µŠ¦´“®¦º°µŠ‹´Š®ª´—Ťn°œ»µ˜Ä®o¤¸…o°¥„Áªoœ®¦º°…o°‹Îµ„´—…°Š‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥š¸ÉÁž}œŸ¨­ºÁœºÉ°Š®¦º°Áž}œÁ®˜»´ŠÁ°·—´Šœ´Êœ…o°‹Îµ„´—

®¦º°…o°¥„Áªoœ…oµŠ˜oœ°µ‹Äo„´‡»–Ťnŗo

­Îµ®¦´„µ¦ŽºÊ°…µ¥š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœž¦³Áš«°°­Á˜¦Á¨¸¥Â¨³œ·ªŽ¸Â¨œ—r¥„ÁªoœÄœ„¦–¸š¸É„‘®¤µ¥°œ»µ˜Â¨oª…o°‡ªµ¤¦´ž¦³„´œš¸Éž¦µ„’

°¥¼nĜ…o°„ε®œ—œ¸ÊŤnŗoÁž}œ„µ¦¥„Áªoœ‹Îµ„´—®¦º°—´—ž¨Š®µ„˜nÁž}œ­nªœÁ¡·É¤Á˜·¤…°Š…o°„ε®œ—Á¦ºÉ°Š­·š›·Ž¹ÉŠÄo´Š‡´„µ¦…µ¥

Ÿ¨·˜£´–”rœ¸ÊÄ®o„´‡»–

background image

£µ‡Ÿœª„&„µ¦¦´ž¦³„´œÂ¨³„µ¦°œ»µ˜

7+::