HP LaserJet 1000 Printer - ¡ÒýÔÁ½ìËÅÒÂ˶éÒŧº¶¡ÃôÒÉá¹è¶à´ÕÂÇ (¡ÒýÔÁ½ìẺ Nup)

background image

¨³¦³»ž¦³Á£š…°Š¨µ¥œÎʵš¸É‡»–˜o°Š„µ¦¡·¤¡rĜÁ°„­µ¦‡¨·„š¸É

2.

„µ¦¡·¤¡r®¨µ¥®œoµ¨Šœ„¦³—µ¬ÂŸnœÁ—¸¥ª „µ¦¡·¤¡r1XS 

‡»–­µ¤µ¦™Á¨º°„‹Îµœªœ®œoµš¸É˜o°Š„µ¦Ä®o¡·¤¡r¨Šœ„¦³—µ¬Â˜n¨³ÂŸnœ®µ„‡»–Á¨º°„¡·¤¡r¤µ„„ªnµ®œoµ˜n°ÂŸnœ

®œoµÁ°„­µ¦š¸Éž¦µ„’‹³¤¸…œµ—Á¨È„¨Š¨³™¼„‹´—˜µ¤¨Îµ—´š¸É‹³¡·¤¡r˜µ¤ž„˜·‡»–­µ¤µ¦™¦³»‹Îµœªœ®œoµÅ—o™¹Š

®œoµ˜n°ÂŸnœbackground image

7+::

„µ¦¡·¤¡r®¨µ¥®œoµ¨Šœ„¦³—µ¬ÂŸnœÁ—¸¥ª „µ¦¡·¤¡r1XS 

„µ¦Äo‡»–­¤´˜·¡·¤¡r®¨µ¥®œoµ˜n°ÂŸnœ :LQGRZVÁ¦¸¥„čo‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r‹µ„ަ„¦¤ž¦³¥»„˜r…°Š‡»–Þ¦——¼‡ÎµÂœ³œÎµš¸É

‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r

ŗ¦Áª°¦r‡¨·„š¸Éšȝ

)LQLVKLQJ¦³»‹Îµœªœ®œoµ˜n°ÂŸnœÄœ„¦°

3DJHVSHU6KHHW

®µ„‡»–˜o°Š„µ¦¡·¤¡r„¦°…°ŠÂ˜n¨³®œoµÄ®oÁ¨º°„˜´ªÁ¨º°„

3ULQW3DJH%RUGHUV¨³®µ„˜o°Š„µ¦„ε®œ—¨Îµ—´Äœ„µ¦¡·¤¡r®œoµÁ°„­µ¦Ä®oÁ¨º°„˜´ªÁ¨º°„š¸É˜o°Š„µ¦‹µ„¦µ¥„µ¦˜´ªÁ¨º°„

3DJH

2UGHU

‡¨·„š¸É

2.

background image

šš¸ÉŠµœ¡·¤¡r

7+::

„µ¦¥„Á¨·„„µ¦¡·¤¡r

‡»–­µ¤µ¦™¥„Á¨·„„µ¦¡·¤¡r‹µ„ަ„¦¤ž¦³¥»„˜r®¦º°‡·ª„µ¦¡·¤¡rŗo
®µ„˜o°Š„µ¦®¥»—„µ¦šÎµŠµœ…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rĜš´œš¸Ä®oœÎµª´­—»­Îµ®¦´¡·¤¡r°°„‹µ„Á‡¦ºÉ°ŠÁ¤ºÉ°Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r®¥»—¨oª

Ä®očošµŠÁ¨º°„˜n°Åžœ¸Ê

ަ„¦¤Ž°¢˜rª¦r˜µ¤ž„˜·Â¨oª„¦°Ã˜o˜°‹³ž¦µ„’…¹Êœœ®œoµ‹°…°Š‡»–­´„‡¦¼n

Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™¥„Á¨·„„µ¦¡·¤¡rŗo

‡·ª„µ¦¡·¤¡r…°Š

:LQGRZV

®µ„Šµœ¡·¤¡rœ´Êœ¥´Š°¥¼nĜ‡·ª„µ¦¡·¤¡r ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ…°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦r 

®¦º°˜´ªÁ„ȝ¡´„Šµœ¡·¤¡r‡»–­µ¤µ¦™¨Šµœ¡·¤¡rœ´Êœ°°„‹µ„®œoµ‹°

3ULQWHU®µ„Ţ­—Š­™µœ³¥´Š„³¡¦·°¥¼n®¨´Š‹µ„š¸É‡»–¥„Á¨·„Šµœ¡·¤¡r­—Šªnµ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r¥´Š­nŠŠµœ¡·¤¡rœ¸Ê

Ş¥´ŠÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rÄ®o¨Šµœ¡·¤¡rœ´Êœ°°„‹µ„‡·ª„µ¦¡·¤¡r®¦º°¦°‹œ„¦³š´ÉŠ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r­nŠ…o°¤¼¨Á­¦È‹Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r

‹³„¨´­¼n­™µœ³¡¦o°¤

„µ¦šÎµ‡ªµ¤Á…oµÄ‹„´„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡r

„µ¦˜´ÊŠ‡nµ‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡r‹³¤¸Ÿ¨˜n°‡ªµ¤‹µŠ®¦º°‡ªµ¤Á…o¤…°ŠŠµœ¡·¤¡rœ®œoµÁ°„­µ¦¦ª¤™¹Š¦¼žÂ

„µ¦¡·¤¡r„¦µ¢d„—oª¥œ°„‹µ„œ¸Ê‡»–¥´Š­µ¤µ¦™˜´ÊŠ‡nµ‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡rÁ¡ºÉ°Ä®oŗo‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡r­¼Š­»—

­Îµ®¦´„¦³—µ¬®¦º°ª´­—»Â˜n¨³œ·—Þ¦——¼…o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤š¸É

‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡r­¼Š­»—­Îµ®¦´ª´­—»œ·—˜nµŠÇ‡»–­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ„µ¦˜´ÊŠ‡nµÄœ‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rÁ¡ºÉ°Ä®oÁ®¤µ³„´œ·—…°ŠŠµœš¸É¡·¤¡r×¥Á¨º°„˜´ªÁ¨º°„

­Îµ®¦´‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡r—´Šœ¸Ê

‡»–£µ¡—¸š¸É­»—‹³¡·¤¡rץčo‡ªµ¤¨³Á°¸¥—‹»—˜n°œ·Êª¨³Ä®o‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡rš¸É—¸š¸É­»—

¨³Áž}œ‡nµÃ—¥ž¦·¥µ¥

‹»—˜n°œ·Êª¡·¤¡rץčo‡ªµ¤¨³Á°¸¥—˜Îɵ¨ŠÁ¡ºÉ°Ä®oÁ‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r­µ¤µ¦™šÎµŠµœÅ—o¦ª—Á¦Èª…¹Êœ

„ε®œ—Á°Ščo˜´ªÁ¨º°„œ¸ÊÁ¡ºÉ°Á¨º°„¦³»‡nµ­Îµ®¦´‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡rš¸É‡»–˜o°Š„µ¦—oª¥˜œÁ°Š

(FRQR0RGH

 ž¦³®¥´—ŸŠ®¤¹„ ˜´ªÁ¨º°„œ¸Ê‹³Áž}œ„µ¦¡·¤¡rץčo®¤¹„¡·¤¡rœo°¥¨ŠŽ¹ÉŠ‹³¤¸ž¦³Ã¥œr

Á¤ºÉ°¡·¤¡r¦nµŠ

„µ¦Â„oŅ‡nµ‡»–£µ¡Šµœ¡·¤¡rÁ¦¸¥„čo‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡rÞ¦——¼‡ÎµÂœ³œÎµš¸É

‡»–­¤´˜·Á‡¦ºÉ°Š¡·¤¡r ŗ¦Áª°¦r