HP LaserJet 1000 Printer - 6 印表機的疑難排解

background image

37

6

ÈÉÊË

.c}~7[:;Ïrs?

t€CËJ

§ä()

*+

Êqõ,ÃÕ

-./0wÜ

-./0*+

ÃÝ12wÜ

3456ÿ

Z

Z

Z

¢

¢

¢

u7½¾4øùúJw)`a)FWGHÈÉÊËrs…ÌÍBCDE

Web

d

Îu7„M

Web

dÎdº…ÊË

`ag;background image

38

k

6

c

ÈÉÊË

ZHTW

t€

C

C

C

Ë

Ë

Ë

J

J

J

J

…5žpÙC`aËJC

C

C

C/0

/0

/0

/0

Ñ

Ñ

Ñ

ÑÒÓ

ÒÓ

ÒÓ

Òӊ

Š

Š

ŠÔ

Ô

Ô

Ô !

!

!

!?

?

?

?aC’€áÓŠÔ !»táâžp…ÊË

ÑÒÓŠÔ !"

"

"

"#

#

#

#a

a

a

a

$%

$%

$%

$%s

s

s

s&

&

&

&?

?

?

?"#aŸºus&»táâžp…ÊË

"#a$%s&Ã

Ã

Ã

ÃÕ

Õ

Õ

Õ

?

?

?

?Ÿºu©ƒH¨ÃÕ»Ã՟ºuõ,»táâžp…ÊË

Ã

Õau

u

u

uC

C

C

C/0

/0

/0

/0

Ÿu

Ÿu

Ÿu

Ÿu§

§ä

ä

ä

äA¹?

A¹?

A¹?

A¹?táâžp…ÊË

§ä()

C

C

C

C/

/

/

/04

04

04

04"

"

"

"#

#

#

#a

a

a

a'

'

'

Þ

Þ

Þ÷

÷

÷

÷

ï

ï¼

¼

¼

¼ûA

ûA

ûA

ûA

Z

Z

Z

Z¿

¿

¿

¿6

6

6

×

×

×?

?

?

?táâžp…ÊË

Cÿ#4

"#aA '

Z

Z

Z

Z

A

A

A

„

„

„[

[

[

[Ž

Ž

Ž

Ž

Ã

Ã

Ã

ÃÕ?

Õ?

Õ?

Õ?táâžp…ÊË

ÃÕau¼²

²

²

²½¾

½¾

½¾

½¾C

C

C

Cÿ#

ÿ#

ÿ#

ÿ#

Ÿº$øùúJ6Š»ŸAŸ@XÛÜYJ»Ÿº©BNjÞß

»táâžp…ÊË